สินค้า safety

บริษัท พี.เอ็ม.ซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด และ บริษัท พี.เอ็ม.ซี. อินดัสเตรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการ งานด้านระบบวิศวกรรมโรงงาน งานด้านบริการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุน ถังดับเพลิงและอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานที่มีคุณภาพและมาตราฐานอย่างครบวงจร รองรับตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยแยกประเภท ดังนี้

สินค้า PPE

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ( Personal Protective Equipment )


สินค้า FIRE PROTECTION

อุปกรณ์ระบบระงับอัคคีภัยสินค้าอื่น ๆ

เครื่องหมายความปลอดภัย , อุปกรณ์อื่น ๆ