รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

ลำดับ

วันที่สอบ

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
2 ประกาศรายชื่อสอบซ่อมภาคปฏิบัติหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบซ่อมภาคทฤษฎี หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 13 มกราคม 2563
4 ประกาศรายชื่อผลสอบภาคทฤษฎี หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

ลำดับ

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

ผลสอบผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ