Certificate

หนังสือรับรองการเป็นหน่วยฝึกหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง ระดับวิชาชีพ

หนังสือรับรองการเป็นหน่วยฝึกอบรมในการทำงานในที่อับอากาศ


หนังสือรับรองการเป็นหน่วยฝึกหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ


ใบอนุญาตเป็นหน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น


ใบอนุญาตเป็นหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานอบรมหลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย

หนังสือรับรองการต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน


ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


หนังสือรับรองสถานฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร


หนังสือรับรองสถานฝึกอบรม หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก ( จังหวัดราชบุรี )


ใบรับรองการขึ้นทะเบียน ระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001:2015


Certificate of Registration
Quality Manage Ment System
ISO 9001:2015