หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ
จังหวัดพะเยา ประจำเดือนตุลาคม 63