หลักสูตรความปลอดภัยในการ ทำงานในพื้นที่อับอากาศ เขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ประจำเดือนสิงหาคม 2563