Breaking News เตือนสปก.เร่งซ้อมหนีไฟก่อนสิ้นปี

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง เตือนนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการเร่งดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟภายในสิ้นปีนี้ พร้อมย้ำฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เปิดเผยว่า กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555  จึงได้กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละ 1ครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนายจ้าง ลูกจ้างในการป้องกันและแก้ไขอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ เพราะการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้สามารถค้นหาปัจจัยหรือจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยและดำเนินการป้องกันและแก้ไขได้ทันท่วงที รวมถึงกรณีที่เกิดอัคคีภัยขึ้นลูกจ้างก็จะสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นให้พ้นจากอันตรายได้ ทั้งนี้การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวจะมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.