ภาษาต่างประเทศ


คปอ. (ภาษาญี่ปุ่น) Balcony Seaside Hotel (Chonburi)

วันที่ 25-26 กันยายน 2562

คปอ. (ภาษาญี่ปุ่น) Brighton Hotel (Sanphawut Rd)

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562

คปอ. (ภาษาญี่ปุ่น) Balcony Seaside Hotel (Chonburi)

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2562