ความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่


บริษัท พิมพ์เพ็ญ จำกัด

วันที่ 7 กันยายน 2562

บริษัท สร้างเสริญ จำกัด

วันที่ 29 สิงหาคม 2562

บริษัท ไดเทค จำกัด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562