บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (P.M.C.)


ประกาศ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทํางาน
เรื่อง
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1ใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2)


ขั้นตอนการดำเนินการขอใบรับรอง หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพมหานคร (พระราม 2)


ใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก ( จังหวัดชลบุรี )


หนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒) เลขที่ ชบ 12062001 หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้แก่ สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน


ขั้นตอนการดำเนินการขอใบรับรอง หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)


ใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ศูนย์ฝึกอบรมภาคตะวันตก ( จังหวัดราชบุรี )


ประกาศกระทรวงแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้อาชีพสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร


  เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการ โดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หากฝ่าฝืนทำงานโดยไม่มีหนังสือรับรองจะมีความผิดตามกฎหมายโทษ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท ส่วนนายจ้างที่ฝ่าฝืนว่าจ้างช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ไม่มีหนังสือรับรองเข้าทำงานโทษ ปรับไม่เกิน 30,000 บาท โดย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปซึ่งขั้นตอนสำคัญของการขอหนังสือรับรองดังกล่าว ผู้ที่จะขอต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และต้องผ่านการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถก่อนจึงจะสามารถยื่นขอหนังสือรับรองได้

โดยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ มีดังต่อไปนี้
1) ผู้รับการทดสอบต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเข้ารับการทดสอบ
2) มีประสบการณ์การทำงาน หรือการปฏิบัติงาน หรือการประกอบอาชีพในสาชาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
3) ผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และมีประสบการณ์การฝึกงานหรือการปฏิบัติงานในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง หรือ
4) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร

   ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร กอปรกับเพื่อให้การดำเนินงานของสถานประกอบการและผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า สอดคล้องกับข้อกำหนดของการบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงแรงงาน สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ตามใบอนุญาตเลขที่ กทม. 017 / 2560 และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) เลขที่ กท18161002

โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1. ทดสอบภาคความรู้ ( ทฤษฎี 1 ชม. )
    2. ทดสอบภาคความสามารถ ( ปฏิบัติ 5 ชม.)
    หลังจากผ่านการทดสอบ จะได้รับหนังสือรับรองจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเข้ารับการประเมิน ( สอบสัมภาษณ์ )กับศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) ของสมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานต่อไป

ตัวอย่าง วุฒิบัตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1


ตัวอย่าง หนังสือรับรองการทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ออกโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ตัวอย่าง หนังสือรับรองความรู้ความสามารถออกโดยสมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน