Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
จป.ระดับหัวหน้างาน
:: รายละเอียดหลักสูตร ::

      ผู้หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การค้นหาอันตรายจากการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) การตรวจความปลอดภัย
(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
(ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การป้องกันและควบคุมอันตราย มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมงประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
(ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
(ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
(จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
(ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
(ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
(ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ระยะเวลาอบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)
**หลังจบการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร ทันที**

:: ผู้เข้าอบรม ::
   พนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา สั่งงานให้ลูกจ้างทำงานตามหน้าที่ของหน่วยงานนั้น อาทิ หัวหน้าหน่วยงานทุกคนในสถานประกอบการเข้ารับการอบรม และแต่งตั้งจากนายจ้างให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ทุกคน

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
25-26 เม.ย. 57 2591 รพ.วิชัยเวช อินเตอร์ฯ ( อ้อมน้อย ) 2,200.-
28-29 เม.ย. 57 พิเศษ โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ท (จ.ลำพูน ) 1,600.-
28-29 เม.ย. 57 2592 ตึก MEC บางนา (ถ.บางนา - ตราด) 2,200.-
29-30 เม.ย. 57 2593 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม ( ถ.ปิ่นเกล้า ) 2,200.-
6-7 พ.ค.57 พิเศษ ม.ราชภัฎนครปฐม ( จ.นครปฐม) 1,800.-
6-7 พ.ค. 57 2594 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 2,200.-
7-8 พ.ค. 57 2595 ตึกช้าง อาคารB ชั้น 21 (ถ.พหลโยธิน) 2,200.-
8-9 พ.ค. 57 2596 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ( ถ.ฉลองกรุง ) 2,200.-
12-13 พ.ค. 57 2597 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี ( ทุ่งครุ ) 2,200.-
14-15 พ.ค. 57 2598 ม.ราชภัฎราชนครินทร์ ( จ.ฉะเชิงเทรา) 2,200.-
19-20 พ.ค. 57 2599 ตึก MEC บางนา (ถ.บางนา - ตราด) 2,200.-
21-22 พ.ค. 57 พิเศษ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ ( จ.สกลนคร ) 1,800.-
21-22 พ.ค. 57 2600 ห้างพันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน ( ถ.งามวงศ์วาน ) 2,200.-
22-23 พ.ค. 57 2601 ห้องประชุม สำนักงานนิคมแหลมฉบัง ( จ.ชลบุรี ) 2,200.-
26-27 พ.ค. 57 2602 อาคารอื้อจื่อเหลียง ( ถ.พระราม 4 - สีลม ) 2,200.-
27-28 พ.ค. 57 2603 รพ.วิชัยเวช อินเตอร์ฯ ( หนองแขม ) 2,200.-
29-30 พ.ค. 57 2604 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (จ.ชลบุรี) 2,200.-
2-3 มิ.ย. 57 2605 ตึก MEC บางนา (ถ.บางนา - ตราด) 2,200.-
3-4 มิ.ย. 57 2606 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ( จ.สมุทรปราการ ) 2,200.-
4-5 มิ.ย. 57 2607 อาคารศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี ( ถ.ติวานนท์ ) 2,200.-
9-10 มิ.ย. 57 2608 พิพิธภัณฑ์ฯเฉลิมพระเกียรติฯ ( จ.ปทุมธานี ) 2,200.-
10-11 มิ.ย. 57 2609 อาคารทรัพย์ศิริ (ถ.เอกชัย) 2,200.-
11-12 มิ.ย. 57 2610 โรงแรม พี.เอ็ม.วาย บีชรีสอร์ท ( จ.ระยอง ) 2,200.-
16-17 มิ.ย. 57 2611 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 2,200.-
18-19 มิ.ย. 57 2612 อาคารบีบีดีวิภาวดี ( ถนนวิภาวดีรังสิต ) 2,200.-
19-20 มิ.ย. 57 2613 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ( ถ.รามคำแหง ) 2,200.-
23-24 มิ.ย. 57 2614 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม ( ถ.ปิ่นเกล้า ) 2,200.-
23-24 มิ.ย. 57 2615 โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่ ( จ.สงขลา ) 1,800.-
24-25 มิ.ย. 57 2616 รพ.วิชัยเวช อินเตอร์ฯ ( อ้อมน้อย ) 2,200.-
25-26 มิ.ย. 57 2617 รพ.วิชัยเวช อินเตอร์ฯ ( สมุทรสาคร ) 2,200.-
30 มิ.ย.-1 ก.ค. 57 2618 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา( จ.พระนครศรีอยุธยา ) 2,200.-
2-3 ก.ค. 57 2619 ตึก MEC บางนา (ถ.บางนา - ตราด) 2,200.-
3-4 ก.ค. 57 2620 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี ( จ.สระบุรี ) 2,200.-
7-8 ก.ค. 57 2621 ห้างพันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน ( ถ.งามวงศ์วาน ) 2,200.-
8-9 ก.ค. 57 2622 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (จ.ชลบุรี) 2,200.-
9-10 ก.ค. 57 2623 โรงแรมคาทีน่า ภูเก็ต ( จ.ภูเก็ต ) 2,200.-
14-15 ก.ค. 57 2624 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี ( ทุ่งครุ ) 2,200.-
15-16 ก.ค. 57 2625 ม.ราชภัฎราชนครินทร์ ( จ.ฉะเชิงเทรา) 2,200.-
16-17 ก.ค. 57 2626 นิคมฯบางพลี( ถ.บางนาตราด กม.23 ) 2,200.-
21-22 ก.ค. 57 2627 ห้องประชุม สำนักงานนิคมแหลมฉบัง ( จ.ชลบุรี ) 2,200.-
22-23 ก.ค. 57 2628 ตึกช้าง อาคารB ชั้น 21 (ถ.พหลโยธิน) 2,200.-
23-24 ก.ค. 57 2629 อาคารอื้อจื่อเหลียง ( ถ.พระราม 4 - สีลม ) 2,200.-
28-29 ก.ค. 57 2630 รพ.วิชัยเวช อินเตอร์ฯ ( หนองแขม ) 2,200.-
29-30 ก.ค. 57 2631 โรงแรมธารินทร์ ( จ.เชียงใหม่ ) 2,200.-
30-31 ก.ค. 57 2632 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 2,200.-
4-5 ส.ค. 57 2633 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ( ถ.ฉลองกรุง ) 2,200.-
5-6 ส.ค. 57 2634 พิพิธภัณฑ์ฯเฉลิมพระเกียรติฯ ( จ.ปทุมธานี ) 2,200.-
7-8 ส.ค. 57 2635 โรงแรม พี.เอ็ม.วาย บีชรีสอร์ท ( จ.ระยอง ) 2,200.-
11-12 ส.ค. 57 2636 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ( จ.สมุทรปราการ ) 2,200.-
13-14 ส.ค. 57 2637 อาคารทรัพย์ศิริ (ถ.เอกชัย) 2,200.-
14-15 ส.ค. 57 2638 อาคารศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี ( ถ.ติวานนท์ ) 2,200.-
15-16 ส.ค. 57 2639 ตึก MEC บางนา (ถ.บางนา - ตราด) 2,200.-
18-19 ส.ค. 57 2640 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 2,200.-
18-19 ส.ค. 57 2641 โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่ ( จ.สงขลา ) 1,800.-
19-20 ส.ค. 57 2642 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม ( ถ.ปิ่นเกล้า ) 2,200.-
20-21 ส.ค. 57 2643 รพ.วิชัยเวช อินเตอร์ฯ ( สมุทรสาคร ) 2,200.-
25-26 ส.ค. 57 2644 อาคารบีบีดีวิภาวดี ( ถนนวิภาวดีรังสิต ) 2,200.-
26-27 ส.ค. 57 2645 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ( ถ.รามคำแหง ) 2,200.-
27-28 ส.ค. 57 2646 รพ.วิชัยเวช อินเตอร์ฯ ( อ้อมน้อย ) 2,200.-
1-2 ก.ย. 57 2647 ห้างพันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน ( ถ.งามวงศ์วาน ) 2,200.-
3-4 ก.ย. 57 2648 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (จ.ชลบุรี) 2,200.-
8-9 ก.ย. 57 2649 ห้องประชุม สำนักงานนิคมแหลมฉบัง ( จ.ชลบุรี ) 2,200.-
9-10 ก.ย. 57 2650 ตึกช้าง อาคารB ชั้น 21 (ถ.พหลโยธิน) 2,200.-
10-11 ก.ย. 57 2651 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี ( ทุ่งครุ ) 2,200.-
15-16 ก.ย. 57 2652 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา( จ.พระนครศรีอยุธยา ) 2,200.-
17-18 ก.ย. 57 2653 อาคารอื้อจื่อเหลียง ( ถ.พระราม 4 - สีลม ) 2,200.-
18-19 ก.ย. 57 2654 ม.ราชภัฎราชนครินทร์ ( จ.ฉะเชิงเทรา) 2,200.-
22-23 ก.ย. 57 2655 ตึก MEC บางนา (ถ.บางนา - ตราด) 2,200.-
24-25 ก.ย. 57 2656 รพ.วิชัยเวช อินเตอร์ฯ ( หนองแขม ) 2,200.-
29-30 ก.ย. 57 2657 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 2,200.-
1-2 ต.ค. 57 2658 นิคมฯบางพลี( ถ.บางนาตราด กม.23 ) 2,200.-
2-3 ต.ค. 57 2659 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม ( ถ.ปิ่นเกล้า ) 2,200.-
6-7 ต.ค. 57 2660 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ( จ.สมุทรปราการ ) 2,200.-
7-8 ต.ค. 57 2661 รพ.วิชัยเวช อินเตอร์ฯ ( อ้อมน้อย ) 2,200.-
8-9 ต.ค. 57 2662 อาคารบีบีดีวิภาวดี ( ถนนวิภาวดีรังสิต ) 2,200.-
13-14 ต.ค. 57 2663 ตึก MEC บางนา (ถ.บางนา - ตราด) 2,200.-
14-15 ต.ค. 57 2664 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ( ถ.รามคำแหง ) 2,200.-
15-16 ต.ค. 57 2665 โรงแรม พี.เอ็ม.วาย บีชรีสอร์ท ( จ.ระยอง ) 2,200.-
16-17 ต.ค. 57 2666 รพ.วิชัยเวช อินเตอร์ฯ ( สมุทรสาคร ) 2,200.-
20-21 ต.ค. 57 2667 พิพิธภัณฑ์ฯเฉลิมพระเกียรติฯ ( จ.ปทุมธานี ) 2,200.-
20-21 ต.ค. 57 2668 โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่ ( จ.สงขลา ) 1,800.-
21-22 ต.ค. 57 2669 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี ( จ.สระบุรี ) 2,200.-
27-28 ต.ค. 57 2670 อาคารทรัพย์ศิริ (ถ.เอกชัย) 2,200.-
28-29 ต.ค. 57 2671 อาคารศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี ( ถ.ติวานนท์ ) 2,200.-
29-30 ต.ค. 57 2672 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 2,200.-
3-4 พ.ย. 57 2673 ห้องประชุม สำนักงานนิคมแหลมฉบัง ( จ.ชลบุรี ) 2,200.-
4-5 พ.ย. 57 2674 ม.ราชภัฎราชนครินทร์ ( จ.ฉะเชิงเทรา) 2,200.-
5-6 พ.ย. 57 2675 ห้างพันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน ( ถ.งามวงศ์วาน ) 2,200.-
6-7 พ.ย. 57 2676 โรงแรมคาทีน่า ภูเก็ต ( จ.ภูเก็ต ) 2,200.-
10-11 พ.ย. 57 2677 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี ( ทุ่งครุ ) 2,200.-
12-13 พ.ย. 57 2678 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (จ.ชลบุรี) 2,200.-
13-14 พ.ย. 57 2679 ตึกช้าง อาคารB ชั้น 21 (ถ.พหลโยธิน) 2,200.-
17-18 พ.ย. 57 2680 ตึก MEC บางนา (ถ.บางนา - ตราด) 2,200.-
19-20 พ.ย. 57 2681 อาคารอื้อจื่อเหลียง ( ถ.พระราม 4 - สีลม ) 2,200.-
20-21 พ.ย. 57 2682 โรงแรมธารินทร์ ( จ.เชียงใหม่ ) 2,200.-
24-25 พ.ย. 57 2683 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 2,200.-
26-27 พ.ย. 57 2684 รพ.วิชัยเวช อินเตอร์ฯ ( หนองแขม ) 2,200.-
27-28 พ.ย. 57 2685 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ( ถ.ฉลองกรุง ) 2,200.-
1-2 ธ.ค. 57 2686 พิพิธภัณฑ์ฯเฉลิมพระเกียรติฯ ( จ.ปทุมธานี ) 2,200.-
2-3 ธ.ค. 57 2687 โรงแรม พี.เอ็ม.วาย บีชรีสอร์ท ( จ.ระยอง ) 2,200.-
3-4 ธ.ค. 57 2688 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ( ถ.รามคำแหง ) 2,200.-
8-9 ธ.ค. 57 2689 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ( จ.สมุทรปราการ ) 2,200.-
9-10 ธ.ค. 57 2690 อาคารทรัพย์ศิริ (ถ.เอกชัย) 2,200.-
11-12 ธ.ค. 57 2691 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 2,200.-
15-16 ธ.ค. 57 2692 ตึก MEC บางนา (ถ.บางนา - ตราด) 2,200.-
15-16 ธ.ค. 57 2693 โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่ ( จ.สงขลา ) 1,800.-
16-17 ธ.ค. 57 2694 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา( จ.พระนครศรีอยุธยา ) 2,200.-
17-18 ธ.ค. 57 2695 อาคารศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี ( ถ.ติวานนท์ ) 2,200.-
18-19 ธ.ค. 57 2696 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม ( ถ.ปิ่นเกล้า ) 2,200.-
22-23 ธ.ค. 57 2697 รพ.วิชัยเวช อินเตอร์ฯ ( สมุทรสาคร ) 2,200.-
23-24 ธ.ค. 57 2698 รพ.วิชัยเวช อินเตอร์ฯ ( อ้อมน้อย ) 2,200.-
24-25 ธ.ค. 57 2699 อาคารบีบีดีวิภาวดี ( ถนนวิภาวดีรังสิต ) 2,200.-
12-13 ม.ค. 58 2700 ตึก MEC บางนา (ถ.บางนา - ตราด) 2,200.-
13-14 ม.ค. 58 2701 ตึกช้าง อาคารB ชั้น 21 (ถ.พหลโยธิน) 2,200.-
14-15 ม.ค. 58 2702 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (จ.ชลบุรี) 2,200.-
15-16 ม.ค. 58 2703 ห้างพันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน ( ถ.งามวงศ์วาน ) 2,200.-
19-20 ม.ค. 58 2704 อาคารอื้อจื่อเหลียง ( ถ.พระราม 4 - สีลม ) 2,200.-
20-21 ม.ค. 58 2705 ห้องประชุม สำนักงานนิคมแหลมฉบัง ( จ.ชลบุรี ) 2,200.-
21-22 ม.ค. 58 2706 รพ.วิชัยเวช อินเตอร์ฯ ( หนองแขม ) 2,200.-
22-23 ม.ค. 58 2707 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี ( จ.สระบุรี ) 2,200.-
26-27 ม.ค. 58 2708 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 2,200.-
27-28 ม.ค. 58 2709 ม.ราชภัฎราชนครินทร์ ( จ.ฉะเชิงเทรา) 2,200.-
28-29 ม.ค. 58 2710 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี ( ทุ่งครุ ) 2,200.-
29-30 ม.ค. 58 2711 นิคมฯบางพลี( ถ.บางนาตราด กม.23 ) 2,200.-
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.    
39/9 Rama 3 Road Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand   
Telephone : 0 - 2683 - 1920 (12 Lines) Fax : 0 - 2683 - 1921 - 4 Email : pmc@pinthong-group.com    
©2013 PinthongGroup.Inc.All Right Reserved.