Slideshow Image 5
Slideshow Image 5
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4

จป.ระดับหัวหน้างาน
:: รายละเอียดหลักสูตร ::

      ผู้หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การค้นหาอันตรายจากการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) การตรวจความปลอดภัย
(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
(ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การป้องกันและควบคุมอันตราย มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมงประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
(ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
(ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
(จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
(ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
(ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
(ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ระยะเวลาอบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)
**หลังจบการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร ทันที**

:: ผู้เข้าอบรม ::
   พนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา สั่งงานให้ลูกจ้างทำงานตามหน้าที่ของหน่วยงานนั้น อาทิ หัวหน้าหน่วยงานทุกคนในสถานประกอบการเข้ารับการอบรม และแต่งตั้งจากนายจ้างให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ทุกคน

วันที่อบรม รุ่น สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
4-5 ต.ค. 59 3293 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ( จ.ชลบุรี ) 2,300.-
6-7 ต.ค. 59 3294 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ( จ.สมุทรปราการ ) 2,300.-
10-11 ต.ค. 59 3295 อาคารบีบีดีวิภาวดี ( ถนนวิภาวดีรังสิต ) 2,300.-
11-12 ต.ค. 59 3296 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ( จ.สมุทรสาคร ) 2,300.-
12-13 ต.ค. 59 3297 ห้องประชุม สำนักงานนิคมแหลมฉบัง ( จ.ชลบุรี ) 2,300.-
17-18 ต.ค. 59 3298 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ (เนชั่นฯเดิม ถ.บางนาตราด กม.4.5 ) 2,300.-
17-18 ต.ค. 59 3299 โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่ ( จ.สงขลา ) 1,800.-
19-20 ต.ค. 59 3300 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี ( จ.สระบุรี ) 2,300.-
20-21 ต.ค. 59 3301 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาล ( อ้อมน้อย ) 2,300.-
25-26 ต.ค. 59 3302 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 2,300.-
27-28 ต.ค. 59 3303 นิคมฯบางพลี( ถ.บางนาตราด กม.23 ) 2,300.-
1-2 พ.ย. 59 3304 ห้างพันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน ( ถ.งามวงศ์วาน ) 2,300.-
3-4 พ.ย. 59 3305 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (จ.ชลบุรี) 2,300.-
7-8 พ.ย. 59 3306 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ (เนชั่นฯเดิม ถ.บางนาตราด กม.4.5 ) 2,300.-
9-10 พ.ย. 59 3307 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ( ถ.รามคำแหง ) 2,300.-
14-15 พ.ย. 59 3308 ห้องประชุม สำนักงานนิคมแหลมฉบัง ( จ.ชลบุรี ) 2,300.-
16-17 พ.ย. 59 3309 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ( จ.ฉะเชิงเทรา ) 2,300.-
17-18 พ.ย. 59 3310 โรงแรมพิมาน ( จ.นครสวรรค์ ) 2,300.-
21-22 พ.ย. 59 3311 อาคารอื้อจื่อเหลียง ( ถ.พระราม 4 - สีลม ) 2,300.-
23-24 พ.ย. 59 3312 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม ( ถ.ปิ่นเกล้า ) 2,300.-
24-25 พ.ย. 59 3313 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี ( ทุ่งครุ ) 2,300.-
28-29 พ.ย. 59 3314 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 2,300.-
30 พ.ย.- 1 ธ.ค. 59 3315 รพ.วิชัยเวช อินเตอร์ฯ ( หนองแขม ) 2,300.-
1-2 ธ.ค. 59 3316 ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา( จ.พระนครศรีอยุธยา ) 2,300.-
1-2 ธ.ค. 59 3317 ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า (ถ.ร่มเกล้า) 2,300.-
6-7 ธ.ค. 59 3318 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ (เนชั่นฯเดิม ถ.บางนาตราด กม.4.5 ) 2,300.-
6-7 ธ.ค. 59 3319 โรงแรมรอยัล เพนนินซูลา (จ.เชียงใหม่) 2,300.-
7-8 ธ.ค. 59 3320 นิคมฯปิ่นทอง ( ถ.บายพาส-ศรีราชา ) 2,300.-
8-9 ธ.ค. 59 3321 นิคมฯ นวนคร ( จ.ปทุมธานี ) 2,300.-
13-14 ธ.ค. 59 3322 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 2,300.-
13-14 ธ.ค. 59 3323 โรงแรมปัญจดารา (จ.นครราชสีมา) 2,300.-
14-15 ธ.ค. 59 3324 ตึกช้าง อาคารB ชั้น 21 (ถ.พหลโยธิน) 2,300.-
14-15 ธ.ค. 59 3325 ม.ราชภัฎเทพสตรี ( จ.ลพบุรี ) 2,300.-
15-16 ธ.ค. 59 3327 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาล ( อ้อมน้อย ) 2,300.-
15-16 ธ.ค. 59 3326 ศูนย์ฝึกอบรม วี.อาร์.พี. ( จ.ระยอง ) 2,300.-
19-20 ธ.ค. 59 3328 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ( จ.สมุทรปราการ ) 2,300.-
19-20 ธ.ค. 59 3329 โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่ ( จ.สงขลา ) 1,800.-
20-21 ธ.ค. 59 3330 อาคารทรัพย์ศิริ (ถ.เอกชัย) 2,300.-
21-22 ธ.ค. 59 3331 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ( จ.ชลบุรี ) 2,300.-
22-23 ธ.ค. 59 3332 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ( จ.สมุทรสาคร ) 2,300.-
10-11 ม.ค. 60 3333 ห้องประชุม สำนักงานนิคมแหลมฉบัง ( จ.ชลบุรี ) 2,300.-
11-12 ม.ค. 60 3334 รพ.วิชัยเวช อินเตอร์ฯ ( หนองแขม ) 2,300.-
12-13 ม.ค. 60 3335 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ( จ.ฉะเชิงเทรา ) 2,300.-
12-13 ม.ค. 60 3336 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ( จ.ราชบุรี ) 2,300.-
16-17 ม.ค. 60 3337 ม.บูรพา ( จ.ชลบุรี ) 2,300.-
16-17 ม.ค. 60 3338 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ( จ.เพชรบุรี ) 2,300.-
17-18 ม.ค. 60 3339 ห้างพันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน ( ถ.งามวงศ์วาน ) 2,300.-
18-19 ม.ค. 60 3340 อาคารอื้อจื่อเหลียง ( ถ.พระราม 4 - สีลม ) 2,300.-
19-20 ม.ค. 60 3341 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ( จ.ปราจีนบุรี ) 2,300.-
23-24 ม.ค. 60 3342 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ (เนชั่นฯเดิม ถ.บางนาตราด กม.4.5 ) 2,300.-
24-25 ม.ค. 60 3343 อาคารบีบีดีวิภาวดี ( ถนนวิภาวดีรังสิต ) 2,300.-
25-26 ม.ค. 60 3344 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี ( ทุ่งครุ ) 2,300.-
26-27 ม.ค. 60 3345 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี ( จ.สระบุรี ) 2,300.-
30-31 ม.ค. 60 3346 นิคมฯบางพลี( ถ.บางนาตราด กม.23 ) 2,300.-
31 ม.ค.- 1 ก.พ. 60 3347 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (จ.ชลบุรี) 2,300.-
PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.    
39/9 Rama 3 Road Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand   
Telephone : 0 - 2683 - 1920 (12 Lines) Fax : 0 - 2683 - 1921 - 4 Email : pmc@pinthong-group.com    
©2013 PinthongGroup.Inc.All Right Reserved.