หลักสูตรอบรม

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

หลักสูตร
เลือก เดือน
ราคาที่ปรากฎ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
9-10 มี.ค. 64
พิเศษ
Application ZOOM (คปอ.)
2,400.-
จป.ระดับบริหาร
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
18-19 มี.ค. 64
พิเศษ
Application ZOOM (บริหาร)
2,500.-
จป.ระดับเทคนิค
วันที่
รุ่น
สถานที่
ราคา
ลงทะเบียน
24-26 มี.ค. 64
พิเศษ
Application ZOOM (เทคนิค)
3,700.-
หลักสูตร Online

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ “COVID-19” ในปัจจุบัน ยังคงทวีความรุนแรงและแพร่ระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ และกระจายตัวเป็นวงกว้าง มีผลทำให้สถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมในหลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนดได้ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการอบรม ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้สถานประกอบการดำเนินการจัดได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ออกประกาศเรื่อง แนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดอบรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จึงได้กำหนดแผนการจัดอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ และเป็นไปตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้ การอบรมในลักษะดังกล่าว จะมีผลดำเนินการไปจนกว่ารัฐบาลจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) หรือจนกว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ระยะเวลาในการอบรม

2 วัน (12 ชั่วโมง) ผ่านโปรแกรม ZOOM

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

ผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือการฝึกอบรม (ส่งทางไปรษณีย์)
ผู้เข้าอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในหลักสูตรจึงจะได้รับวุฒิบัตร (ส่งทางไปรษณีย์)
เซตผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพอนามัย PMC Health Plus มูลค่า 739.- บาท (ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้รับจดแจ้งแล้ว)

หมายเหตุ

ชำระเงินค่าอบรมล่วงหน้า พร้อมส่งหลักฐานการชำระค่าอบรมก่อนการอบรมอย่างน้อย 4 วัน