การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ

สาเหตุการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
องค์ประกอบของการเกิดอัคคีภัย
การเกิดเพลิงไหม้และลุกลามของเพลิงไหม้ โดยทั่ว ๆไปเกิดจากองค์ประกอบ 4 อย่างได้แก่                     

  1. เชื้อเพลิง
  2. อากาศ(ออกซิเจน)
  3. ความร้อน
  4. ปฏิกิริยาลูกโซ่ทางเคมี

      ถ้าองค์ประกอบทั้ง 3 อย่างแรก ได้แก่ เชื้อเพลิง อากาศ และความร้อน รวมกันอยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะจะทำให้เกิดการจุดติดไฟหรือการวาบไฟขึ้น 
หลังจากนั้นเชื้อเพลิงจะลุกลามต่อไปได้ถ้าเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ดังนั้นการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ ก็คือการความคุมองค์ประกอบทั้ง 3 อย่างแรก 
แต่การจะระงับอัคคีภัยนั้น ต้องควบคุมองค์ประกอบทั้ง 4 ด้วย

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.