จป.มีกี่ระดับอะไรบ้าง?

          ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานฯ พ.ศ.2549 ที่อ้างถึงข้างต้น มีการกำหนดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานไว้ 5 ระดับ คือ 

 

1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
3) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
4) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง
5) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

 

          ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ จป. ฉบับแรก คือ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง พ.ศ. 2528   โดยกำหนดให้โรงงานที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) อย่างน้อย 1 คน ซึ่งตามประกาศฉบับนี้ ยังไม่มีการแบ่งระดับของ จป.ต่อมาปี พ.ศ. 2540 มีการออกประกาศ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง พ.ศ. 2540 ยกเลิกประกาศฉบับปี 2528 และได้มีการปรับปรุงด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยแบ่ง จป.ออกเป็น 4 ระดับ คือ 1) จป.ระดับพื้นฐาน สำหรับสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายบังคับและมีลูกจ้างไม่ถึง 50 คน 2) จป.ระดับหัวหน้างาน สำหรับทุกสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายบังคับ 3) จป.ระดับบริหาร สำหรับทุกสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายบังคับ 4) จป.ระดับวิชาชีพ สำหรับสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายบังคับและมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมช เชี่ยวชาญ

บรรณานุกรม  ค้นคืนจาก http://www.oshthai.org

อ้างอิง : https://www.stou.ac.th/Schools/Shs/booklet/book55_2/sanitation.htm

 

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.