ความปลอดภัยในการทำงานนั่งร้าน และตรวจสอบนั่งร้าน

 

          ข้อมูลสถิติของกองทุนเงินทดแทนสำนักงาน ประกันสังคม กระทรวงแรงงานพบว่าสถานประกอบ

กิจการที่ ประสบอันตรายสูงในแต่ละปี ได้แก่ “กิจการประเภท ก่อสร้าง อุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นต้องใช้

นั่งร้านในการซ่อมบำรุง ฯ ” ซึ่งการประสบอันตรายดังกล่าวมาจากหลายสาเหตุ ด้วยกัน โดย เฉพาะอย่างยิ่ง

ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้าน จะ ประสบอุบัติเหตุมากที่สุดจากการตกจากที่สูง นั่งร้านพัง ล้ม ถล่ม

 

          ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการทํางานเกี่ยวกับนั่งร้าน การอบรมพนักงาน

ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความ ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่ง เพื่อพนักงานได้นําความรู้ความเข้าใจ

และนำไปปฏิบัติในภาคสนามจะช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากนั่งร้าน ถึงแม้ว่าความเสี่ยงจาก

การทํางานไม่ สามารถลดให้เป็นศูนย์ได้แต่การลดความเสี่ยง และอุบัติเหตุให้น้อยลงที่สุดนั้น

สามารถกระทำได้ ดังนี้

 

1.  อบรมความรู้ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร  และการจัดการด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551

2.  อบรมความรู้ถึงความหมาย มาตรฐาน และประเภทของนั่งร้าน

3.  อบรมอันตรายที่เกิดจากขั้นตอนการประกอบ และติดตั้งนั่งร้านด้วยความปลอดภัย ฯ

4.  อบรมเรียนรู้การตรวจสอบ  ติดตั้ง  นั่งร้าน  และการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ฯ

5.  อบรมระบบการจัดการขออนุญาตการทำงานนั่งร้าน ตั้งแต่ขั้นตอนประกอบ ติดตั้ง และรื้อถอน

นั่งร้าน ด้วยความปลอดภัย

 

            บริษัท ฯ เสนอการฝึกอบรม  หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานนั่งร้าน ” ซึ่งจะทำให้พนักงานใน

สถานประกอบกิจการมีความรู้  พัฒนาทักษะ ในการทำงานจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ  ร่วมถึงการสูญเสียทรัพยสิน

ทั้งทางตรง ทางอ้อม ฯ  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ประกอบ  ติดตั้งนั่งร้าน ในงานก่อสร้าง และ

งานต่อเติม ซ่อมบำรุง  ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ฯ

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.