4 As สู่วัฒนธรรมความปลอดภัย

4 As สู่วัฒนธรรมความปลอดภัย

ความปลอดภัยในการทำงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรควบคู่กับด้านธุรกิจ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีความปลอดภัย ก็ไม่เกิดการผลิต  ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงจะจะต้องเป็นผู้นำและมีความมุ่งมั่นในการหาแนวทางมาปฏิบัติใช้ในองค์กร เพื่อทำให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ขององค์กรเพื่อให้พนักงานทุกคนทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้น ก็จะช่วยลดการประสบอันตรายและป้องกันควบคุมความสูญเสียได้

วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) คือ พฤติกรรมของคนในสังคมที่แสดงถึงลักษณะและทัศนคติที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญนำไปสู่หลักการที่ว่า งานที่ได้ผล คนก็ได้งาน  สำหรับกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยนั้นวันนี้ขอนำเสนอกลยุทธ์ 4As

4As ประกอบด้วย

Awareness         การเพิ่มความตระหนักรู้  เช่น การอบรมให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ และการสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ พร้อมทั้งมีการทบทวน การทดสอบ และการมีมาตรฐานในการทำงานที่ปลอดภัย

Attention            การเพิ่มช่องทางการรับรู้ใส่ใจ

Action                 กระตุ้นการปฏิบัติ  ให้ทราบถึงความเป็นอันตราย ความรุนแรง และความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

Attitude               เสริมสร้างทัศนคติในเชิงบวก โดย การFocus ในงานที่ทำ การให้เวลากับการทำงานที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย การทำสิ่งที่ถูกต้อง การรู้ความเสี่ยง และการเลือกวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยกว่า

เมื่อองค์กรได้นำกุลยุทธ์ 4As ไปปรับใช้ในองค์กร อย่างค่อยเป็นค่อยไป และอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรให้มีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรได้อย่างดีที่สุด จงระลึกเสมอว่า พฤติกรรมจะเปลี่ยนได้ต้องเน้นการมีส่วนร่วม การนำไปปฏิบัติ เพื่อให้สามารถปรับปรุงแก้ไข และรู้ความเสี่ยงอันตรายของงานั้นๆ ก็จะสร้างความมั่นใจ และเชื่อมั่น ว่าองค์กรจะสามารถลดการประสบอันตรายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

“เพราะวัฒนธรรมความปลอดภัย อยู่ในมือของทุกๆคนในองค์กร ”

เรียบเรียงโดย : พรทวี  ภูแข่งหมอก

ที่มา : เอกสารสัมมนาวิชาการในสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติประจำปี 2561

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.