เรื่องที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ license ช่างไฟฟ้า

เรามาทราบข้อมูล เรื่องที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ license ช่างไฟฟ้า กันเถอะครับ

เรื่องที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ license ช่ำงไฟฟ้ำ ประกาศกระทรวงแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ให้สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอนั ตรายต่อสาธารณะซ่ึงตอ้ง ด าเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หากฝ่ าฝื นทา งานโดยไม่มีหนงัสือรับรองจะมี ความผิดตามกฎหมาย โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ส่วนนายจา้งที่ฝ่าฝืนจา้งช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ไม่มี หนังสือรับรองเข้าท างาน โทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท โดยมีผลบงัคบั ใชต้้งัแต่วนั ที่26 ตุลาคม 2559 เป็ น ต้นมา สำขำอำชีพที่อำจเป็ นอันตรำยต่อสำธำรณะตำมกฎหมำยคือใคร ? ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดบั 1 หมายถึง ช่างซ่ึงประกอบอาชีพในงานติดต้งัระบบไฟฟ้ากา ลงั แรงดนั ไฟฟ้ากระแสสลับไม่เกิน 1,000 โวลต์ส าหรับระบบไฟฟ้า 1 เฟส หรือ 3 เฟส หรือใช้กบั ไฟฟ้า กระแสตรงไม่เกิน 1,500 โวลต์และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร การแก้ไขปัญหาข้อขดัข้อง และการ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยสามารถปฏิบตัิงานเกี่ยวกบั งานซ่อมบา รุงการใชเ้ครื่องมือการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า ภายในอาคาร และ หลกัการใช้ทวั่ ไปของเครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ในที่อยู่อาศยัไดต้ ามความสามารถใน ระดบั ช้นั ที่1 งำนใดบ้ำงที่ต้องขอlicense ช่ำงไฟฟ้ำ 1. งานใชอุ้ปกรณ์ป้องกนักระแสเกิน 4. งานติดต้งัและต่อวงจรไฟฟ้าสา หรับบริภณั ฑไ์ฟฟ้า 2. งานเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย 5. งานต่อตวันา ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 3. งานเดินสายไฟฟ้าดว้ยท่อร้อยสาย 6. ตรวจสอบการท างานของวงจรไฟฟ้า ผู้ทจี่ ะขอlicense ช่ำงไฟฟ้ำต้องมีคุณสมบัติอย่ำงไร 1.ผา่ นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดบั 1 2. มีประสบการณ์การท างานในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารอยา่ งนอ้ย1 ปี 3. มีคุณลกัษณะส่วนบุคคลที่เหมาะสมในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร หลักฐำนในกำรขอlicense ช่ำงไฟฟ้ำมีอะไรบ้ำง(ส าหรับองค์กรอาชีพตามมาตรา 26/4 (2)) 1.คร.11 ค าขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจา นวน 4 รูป 3. ส าเนาบัตรประชาชน 4. สา เนาหนงัสือรับรองผผู้า่ นทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 5.ใบรับรองประสบการณ์ท างาน 6. ใบรับรองผา่ นการอบรม สัมมนาและประสบการณ์อื่น ๆ 7. ส าเนาวุฒิการศึกษา

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.