ความปลอดภัยกับการทำงานบนที่สูง

ในปัจจุบัน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความหลากหลายในด้านการทำงานทั้งด้านการก่อสร้าง งานเกี่ยวกับสารเคมีและงานประเภทอื่นๆอีกมากมาย งานหนึ่งที่ต้องมาพูดถึงในบทความนี้คือ งานที่มีความเสี่ยงตกจากที่สูง จากสถิติจากทดแทนมีผู้เสียชีวิตในปี2558 มีผู้เสียชีวิต98คนรองมาจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งงานที่เกี่ยวกับงานที่สูงมีหลายลักษณะมากมาย  บางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเรากำลังทำงานบนที่สูงแล้ว  

               อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงานบนที่สูงที่พบได้มากที่สุด หรืออยู่ในระดับต้นๆคือการพลัดตกจากที่สูงและอันตรายร้ายแรงที่สุดคือเสียชีวิตรองลงมาคือพิการ สาเหตุของการตกจากที่สูง นอกเหนือจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัยและความรู้ความเข้าในเรื่องความปลอดภัยแล้วอีกปัจจัยหนึ่ง มาจากบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ หน้ามืด,เป็นลมหรือปัญหาสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง

               เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในที่สูงนายจ้างจะต้อง

               1.ต้องได้รับการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากทำงานที่สูง

               2.สถานที่ที่จะปฏิบัติงานต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการตกจากที่สูงเช่น ราวกันตก,Full body Harnesscและอื่นๆ

               3.การตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ที่จะปฏิบัติงานและความพร้องของอุปกรณ์

               อย่างที่กล่าวมานายจ้างควรจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ตามความปลอดภัยที่กำหนดไว้ โดยให้ลูกจ้างทุกคนเข้ารับการอบรมเพื่อให้รู้ถึงอันตราย แนวทางการป้องกันและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในงานที่สูงในหลายๆลักษณะงาน

               ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องป้องกันการตกจากการทำงานที่สูง ได้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและวิศวกร  มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการทำงาน ซึ่งในมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานที่สูงนั้น ทางสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานThailand Institute of Occupational Safety and Health (สสปท)ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงปี 2561 ดังนั้นนายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับควรจะต้องศึกษาและหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เพื่อนำมาปฏิบัติใช้ในสถานประกอบการของตัวเองให้เกิดประโยชน์และให้สอดคล้องกับกฎหมาย

               ดังนั้นนายจ้างจึงควรเห็นความสำคัญเรื่องความปลอดภัยให้แก่ลูกจ้าง ควรส่งพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทำงานที่มีความเสี่ยงเกิดจากการตกเข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกได้อย่างถูกต้อง

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.