ทำไม SMEs ต้องให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย ฯ

ปัจจุบันประเทศไทยเรามีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ค้าส่ง ค้าปลีก  เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะตามมาจากการเจริญเติบโตนั้นคือ การขยายกำลังการผลิต และการใช้แรงงานก็มากขึ้น จึงทำให้ผู้ประกอบการเน้นการผลิตเพื่อส่งออกให้ทันตามความต้องการของลูกค้า โดยไม่คำนึงถึงด้านความปลอดภัย อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย หรือโรคจากการทำงาน และความสูญเสียที่จะตามมา  ซึ่งจากสถิติการประสบอันตรายนั้นก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs)

 SMEs  คือ กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (ขนาดกลาง-เล็กที่มีจำนวนการจ้างงานตั้งแต่ 1-199 คน)

                การจะเพิ่มผลผลิตได้นั้น ต้องประกอบด้วย การมีคุณภาพที่ดี การลงทุนต่ำ และเวลาส่งมอบทันเวลา แต่ถ้าหากเราเกิดอุบัติเหตุ พนักงานเกิดการเจ็บป่วย หรือเครื่องจักร กระบวนการผลิตหยุดชะงัก ก็จะส่งผลให้ผลผลิตนั้นลดต่ำลง และขาดความมั่นใจให้กับลูกค้า และพนักงานขาดแรงจูงใจ เพราะจะต้องเสี่ยงกับอันตราย ซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่ สิ่งสำคัญที่จะจัดการความปลอดภัย ฯ คือ นายจ้างและลูกจ้างต้องร่วมมือกัน และพยายามสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรขึ้นให้ได้ เริ่มจากนายจ้างและผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำมีความมุ่งมันที่จัดการความปลอดภัย และลูกจ้างเข้ามามีส่วนร่วม ก็จะทำให้เกิดจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยในองค์กร หลังจากนั้นตรวจสอบติดตามอย่างต่อเนื่อง     ก็จะทำให้การจัดการความปลอดภัยปรับปรุงดีขึ้นเรื่อย ๆ

                เมื่อมีความปลอดภัย กล่าวคือ สภาพการทำงานปลอดภัย พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี ก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้สินค้าบริการเพิ่มมากขึ้น เพราะคุณภาพสินค้า และเวลาการส่งมอบตามเวลา ลูกค้าพึงพอใจ และนายจ้างไม่ต้องไปจ่ายค่าความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติ การเจ็บป่วย หรือโรคจากการทำงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ดังนั้นนายจ้างควรตระหนักถึงการลงทุนในการจัดการด้านความปลอดภัย ฯ เป็นการลงทุนที่ได้ผลระยะยาว ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง และครอบครัว รวมถึงเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ และไม่มีปัญหาข้อร้องเรียน และถูกดำเนินคดีตามกฎความปลอดภัยแรงงาน  โดยสิ่งที่นายจ้างควรตระหนักและให้ความสำคัญ ในการพิจารณา  3 ด้าน คือ

  1. Hardware คือ ความปลอดภัยของเครื่องจักรอุปกรณ์ และมีมาตรฐาน และมีระบบป้องกันอันตราย
  2. Software คือ ระบบบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย เช่น มาตรฐานความปลอดภัยและกฎระเบียบทำงานด้านความปลอดภัย
  3. Human ware คือ การรณรงค์ ส่งเสริมกิจกรรม สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับพนักงาน

และสุดท้ายนี้ขอฝากให้นายจ้าง และลูกจ้างเป็นหุ้นส่วนกันในการทำงานช่วยกันคิด ช่วยกันสร้าง ปรึกษาหารือด้านความปลอดภัย และปรับปรุงแก้ไข  และขอให้ระลึกเสมอว่า “SMEs No Safety No Production ” ไม่มีความปลอดภัย ไม่เกิดการผลิต ถ้า SMEs ใส่ใจด้านความปลอดภัยฯ ….  เมื่อปลอดภัย ก็มีผลิตภาพการผลิต…

อาจารย์ พรทวี  ภูแข่งหมอก  ผู้เรียบเรียง

 

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.