บทความด้านความปลอดภัย

งานก่อสร้างในประเทศไทยพัฒนา  และเพิ่มศักยภาพขึ้นมาก  รวมถึงการนำเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อทุ่นแรง  และประหยัดค่าใช้จ่าย  ประหยัดเวลา  ซึ่งสิ่งที่ตามมานั้น คือ อุบัติเหตุ หรือ อุบัติภัย และสูญเสียทรัพย์สิน  ชื่อเสียง ฯ  จากการรวบรวมจำนวนการประสบอันตรายทั่วประเทศ โดยจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ปี 2546 งานก่อสร้างมีผู้ประสบอันตรายทั้งสิ้น  15,728  คน  มีผู้เสียชีวิต จำนวน 109  ราย และยังคงมีแรงงานอีกมากมายที่ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

               สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และพนักงานขาดความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานอย่างถูกต้อง และปลอดภัย ในเรื่องการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์  รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานตลอดเวลาจึงมีความเสี่ยง  และความรุนแรงของอันตราย หรืออุบัติภัยซึ่งไม่อาจจะประเมินค่าความสูญเสียได้

               ฉะนั้น  บริษัท ฯ  ให้ความสำคัญด้านการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับงานก่อสร้าง จึงได้กำหนดหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับลูกจ้าง  และสถานประกอบกิจการ ฯ เช่น ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง, จป.หัวหน้างาน, จป.เทคนิค, จป.เทคนิคขั้นสูง, จป.บริหาร, ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน, ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง, คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน และสถานประกอบกิจการ, หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย, ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่อับอากาศ, หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และ หลักสูตรอื่นๆ อีกมากมาย

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
27 Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.