- อันตรายในอุตสาหกรรมพลาสติกและการปรับ....

อันตรายในอุตสาหกรรมพลาสติกและการปรับปรุงสภาพการทำงาน

ชีวิตประจำวันของมนุษย์ในสภาพสังคมปัจจุบันมีความต้องการสินค้าอุปโภค และบริโภคต่างๆ มากมาย สินค้าเหล่านี้มีหลากหลายชนิดที่มีพลาสติกเป็นส่วนประกอบ และนั่นยังส่งผลให้มีผู้ประกอบกิจการจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก ทั้งที่เป็นผู้ประกอบกิจการที่มีอยู่เดิม และผู้ประกอบกิจการที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากสถิติสำนักงานประกันสังคมในปี พ.ศ. 2546 ชี้ให้เห็นว่ามีผู้ประสบอันตรายจากการทำงานในประเภทอุตสาหกรรมนี้สูงถึง 9,702 ราย เป็นลำดับที่ 4 ของประเภทกิจการทั้งหมด ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

อย่างไรก็ตาม แนวทางในการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้ สามารถทำได้จากการป้องกัน และควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยการปรับปรุงสภาพการทำงาน ซึ่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นนั้น แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนหลัก คือ ด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการยศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ด้านวิศวกรรม (Engineering) 

อันตรายที่พบ

การปรับปรุงสภาพการทำงาน

- การรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าจากเครื่องจักร

- จัดทำสายดินให้กับเครื่องจักรทุกเครื่อง และจุดเชื่อมต่อของสายดินกับหลักดินต้องมั่นคงแข็งแรง
- ไฟฟ้าช็อต - สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องอยู่ในสภาพดี

- จัดทำตู้ควบคุมไฟฟ้าและแผงสวิตช์ย่อยที่ได้มาตรฐาน เพื่อสะดวกในการตัดวงจรไฟฟ้ากรณีเกิดอุบัติเหตุ
- ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ถูกตัดขาดหนีบทับโดยเครื่องจักร - จัดทำครอบนิรภัย บริเวณที่เป็นสายพาน หรือส่วนมีคม ของเครื่องจักร

- ติดตั้งระบบ Photo Sensor หรือ Safety Device

- จัดพื้นที่หน้างาน และระยะห่างระหว่างทางเดินกับเครื่องจักรให้เหมาะสม

- มีการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาที่เหมาะสม และมีการจดบันทึกไว้เพื่อให้ทำการตรวจสอบได้

- ห้ามทำการดัดแปลงส่วนใดๆ ของเครื่องจักร และทำตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต

- ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
- เดิดอาการปวดตา มึนศีรษะ เนื่องจากแสงสว่างน้อยเกินไป ต้องใช้สายตาเพ่งมองเป็นระยะเวลานาน - ปรับความเข้มแสงในบริเวณทำงานให้เหมาะสม

- เลือกโคมไฟให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และหมั่นดูแลทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ
- ผลกระทบต่อการได้ยินของพนักงาน เนื่องจากเครื่องจักรที่มีเสียงดังเกินเกณฑ์มาตรฐาน และการสัมผัสกับเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานาน - บำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นประจำ เช่น หยอดน้ำมัน ขันน็อตยึดส่วนประกอบเครื่องจักรให้แน่น

- แยกประเภทของงานที่ทำให้เกิดเสียงดังออกจากแผนกที่ไม่มีการทำงานของเครื่องจักรที่ทำให้เกิดเสียงดัง

- ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
- เกิดอาการอ่อนเพลีย เป็นลม และตะคริว เนื่องจากความร้อน - ป้องกันที่แหล่งกำเนิดความร้อนโดยติดตั้งหรือซ่อมบำรุงฉนวนความร้อนที่มีอยู่แล้ว

- ติดตั้งระบบดูดอากาศสำหรับดูดอากาศร้อนจากแหล่งกำเนิดความร้อนโดยตรง

- ปรับปรุงระบบระบายอากาศ โดยอาศัยทิศทางลมจากธรรมชาติ และพัดลมช่วยในการถ่ายเทอากาศ
- วิงเวียนศีรษะ มึนงง เนื่องจากสูดดม ไอระเหยของสารเคมีในกระบวนการพิมพ์สี เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ - ติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่สำหรับดูดกำจัดไอระเหยของสารเคมี

- จัดการระบายอากาศเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

- สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจชนิดที่สามารถป้องกันสารเคมีที่ทำงานสัมผัส

- ปิดฝาภาชนะสารเคมีและเศษผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีให้เก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดด้านการยศาสตร์ (Ergonomics)

อันตรายที่พบ การปรับปรุงสภาพการทำงาน
- เกิดอาการปวดหลัง เมื่อยล้ากล้ามเนื้อ - กำหนดพิกัดน้ำหนักในการยกสิ่งของ หรือใช้เครื่องช่วยในการทำงาน

- จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของอย่างถูกวิธี

- จัดให้พนักงานมีการออกกำลังกายและพักผ่อนอย่างเหมาะสม

 

 ขอบคุณที่มา : กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

PINTHONG GROUP MANAGEMENT AND CONSULTANTS CO.,LTD.
81/109 Moo 1 ,Rama 2 Road, Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150 Thailand
Telephone : 0 - 2416- 9779 (12 Lines) Fax : 0 - 2417- 0154-9 Email : pmc@pinthong-group.com
© 2016 PinthongGroup.Inc.All Rights Reserved.